۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن
محتوای بسته

"بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی"

 

محور 1:

 طراحی، راه اندازی و استقرار دانشگاه علوم پزشکی مجازی

اهداف:

1-     طراحی و راه اندازی نرم افزار سیستم مدیریت یادگیری  (LMS: Learning Management System)   برای ارائه به دانشگاه های متقاضی به منظور استفاده در کاربری کمک آموزشی و ارائه رشته های مجازی )یا ترکیبی(

 

2-    طراحی و راه اندازی بسته نرم افزاری ملی Massine Open Online Courses (MOOCs)  برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور :

 

فعالیت:

 

-         عقد قرارداد همکاری با قطب الکترونیک شیراز جهت استفاده از LMS قطب و تعریف دروس مختلف بر  روی LMS جهت استفاده اساتید و دانشجویان

-         تقاضا برای اتصال به LMS نوید دانشگاه علوم پزشکی مجازی تهران و دعوت از جهرم جهت اتصال و ارائه آموزشهای مربوطه جهت برقراری اتصال و استفاده از آن از مهرماه 97

 

3 - تدوین محتواهای الکترونیکی رشته های علوم پزشکی و ارائه آنها از طریق MOOCs با مشارکت کامل دانشگا ههای علوم پزشکی :

 

فعالیت :

-         تهیه محتواهای الکترونیکی جهت بارگذاری بر روی سامانه موک ملی آرمان توسط اساتید دانشگاه

-         آماده سازی فایلها مطابق با فرمت استاندارد

-         ارسال محتواها جهت دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 

4-تعیین اولویت، طراحی و راه اندازی نرم افزارهای تخصصی برای ادغام آموزش مجازی در برنامه های عملی و بالینی )مانند سامانه ملی راند مجازی، سامانه های مشاوره پزشکی، بیمارستان مجازی، داروخانه مجازی و ...(:

 

فعالیت :

وجود 3 سامانه فعال مشتمل بر :

-         سامانه اساتید دانشگاه جهرم

-         سامانه آموزش مجازی دانشگاه : jumsnavid.vums.ac.ir

-         سامانه مشاوره دارویی دانشگاه

 

     5-طراحی و راه اندازی کارپوشه (e-Porfolio) و کارنما  (e-log book)  برای ارائه به دانشگاه های

     متقاضی

     تکمیل کارپوشه جهت گروههای دستیاری (اطفال و بیهوشی)

 

محور 2: 

طراحی استانداردهای فرایندی آموزش مجازی علوم پزشکی و اعتباربخشی برنامه های مربوطه

 

اهداف:

1-ایجاد ساختار جدید در ستاد معاونت آموزشی وزارت بهداشت با سطح و جایگاه مشخص برای نظارت و برنامه ریزی توسعه فعالیت های آموزش مجازی

 

2-تدوین و تصویب اساسنامه، آیین نامه ها و دستورالعملهای مجموعه فوق

 

3-راه اندازی دانشکده مجازی در دانشگاه های واجد شرایط متقاضی

 

4-راه اندازی و استقرار مراکز آموزش مجازی فعال در سایر دانشگاه ها

 

5-تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به نحوه تعامل مجموعه ستادی با دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی، دانشکده های مجازی و مراکز آموزشی مجازی دانشگاه ها

 

6-تدوین نظام جامع توانمندسازی و انگیزشی- حمایتی استقرار آموزش مجازی در دانشگاه ها

 

7- استفاده از ظرفیت های آموزش مجازی برای توسعه و تسریع روند بین المللی شدن و جذب دانشجویان خارجی

 

8- ایجاد نظام اعتبار بخشی آموزش مجازی :

 

فعالیت :

-         راه اندازی مرکز آموزش مجازی دانشگاه با حضور مدیر و یک نفر کارشناس پاره وقت

-         همکاری اعضای هایت علمی علاقه مند با مرکز جهت برگزاری کلاس های آنلاین و تولید محتواهای آنلاین و آفلاین

-         تقدیر و تشکر از اساتید همکار در برگزاری آزمون های آنلاین و اساتید همکار در تولید محتواهای مجازی در روز معرفی استاد

-         اعلام آمادگی مرکز آموزش مجازی جهت استفاده از ظرفیت های مرکز  در قالب نامه نگاری با معاونت های مختلف

-         انجام خودارزیابی و ارائه گزارش فصلی

-         بازدید ازمرکز آموزش مجازی و زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری توسط  نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی مجازی

-         وجود اساس نامه،برنامه استراتژیک و راهبردی

-         وجود آئین نامه های تشویقی  کشوری فعالیت های مجازی

 

محور3 :

تدارک و تامین زیرساخت ها و منابع فیزیکی، اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی

 

اهداف:

1.        شناسایی ظرفیت های موجود برای توسعه آموزش مجازی

 

2.       شناسایی منابع راهبردی مورد نیاز برای توسعه مجازی سازی

 

3.      برآورد سرمایه انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه مجازی سازی

 

4.       شناسایی رشتهمقاطع نوین در زمینه یادگیری الکترونیکی و آموزش های مجازی در سطح جهان

 

5.      تدوین کوریکولوم­ها و تصویب آنها

 

فعالیت :

-برگزاری جلسات منظم کمیته و شورای عالی آموزش مجازی

- وجود برنامه استراتژیک اختصاصی مرکز

- وجود برنامه های راهبردی در مرکز

-وجود زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری جهت برگزاری آزمون آنلاین

            -تولید محتوا ( وجود اتاق ضبط صدا با امکانات اولیه )

            - وجود برنامه استراتژیک و راهبردی در قطب الکترونیک

 

محور 4:

ظرفیت سازی در برنامه ها و کوریکولوم های متداول آموزشی به منظور ارائه و ارزیابی قسمتی از برنامه ها و کوریکولوم ها به صورت مجازی با تاکید بر رشته مقاطع تحصیلات تکمیلی

 

اهداف:

 

1.     ارتقاء عدالت آموزشی از مجرای افزایش دسترسی به آموزش عالی سلامت

 

2.     کاهش هزینه های تربیت منابع انسانی

 

3.     امکان دسترسی به منابع آموزشی در هر زمان و مکان ممکن

 

4.     ارتقاء قابلیت بین المللی سازی برنامه های آموزشی

 

5.     ایجاد امکان سنجش و ارزشیابی فراگیران در فضای مجازی

 

6.     برآورده نمودن نیازهای مورد نیاز ذینفعان و کاربران در سامانه جامع

 

7.     ارتقاء سیستم های اطلاعاتی )اطلاعات و فناوری( معاونت

 

8.     راه اندازی کارپوشه و کارنمای الکترونیک و پیوستن به شبکه اطلاعات بیمارستانی و شبکه اطلاعات آموزشی تحت وب کشور

 

     فعالیت :

-         اعلام توانمندی های مجازی دانشگاه جهت استفاده معاونت های مختلف 

-         سامانه اساتید دانشگاه

-         ارائه پیشنهاد صرفه جویی و استفاده از ظرفیت های موجود  از طرف مرکزآموزش مجازی به ریاست  دانشگاه

-         تجهیز دانشگاه به نرم افزار آزمون آنلاین

-         اجرای برنامه کارپوشه در گروه دستیاری بیهوشی و اطفال

-         پیشنهاد اجرای برنامه های کارگاهی ضمن خدمت از طریق LMS

 

 

 

 

تاریخ :
1400/01/17
تعداد بازدید:
670
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal