مرکز آموزش مجازی( هوشمند)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

مریم صباغی

مریم صباغی

کارشناس تولید محتوا/آزمونهای الکترونیک/اعتباربخشی

تحصیلات: کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

m.sabbaghi@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54336086-071

شماره داخلی: 5440405-071-داخلی 235