مرکز آموزش مجازی( هوشمند)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دوره کوتاه مدت آموزش پاسخگو(دیماه 1402) دانشگاه علوم پزشکی جهرم